Công bố thông tin

Công bố thông tin

CK Xuân Thành thay đổi thành viên Hội đồng quản tri, Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành trân trọng công bố việc thay đổi thành viên Hội đồng quản tri, Ban kiểm soát như sau:

1. Hội đồng quản trị:
  * Bổ nhiệm: 
     – Bà Nguyễn Bích Diệp – Ủy viên HĐQT
     – Bà Lê Thị Hồng Tâm – Ủy viên HĐQT
  * Miễn nhiệm:
     – Bà Nguyễn Thị Vụ – Ủy viên HĐQT
     – Bà Lê Phương Thanh – Ủy viên HĐQT
2. Ban kiểm soát:
  * Bổ nhiệm:
     – Ông Dư Văn Toàn – Trưởng BKS
     – Bà Trần Thị Hồng Hà – Thành viên BKS
     – Bà Bùi Thị Hoàn – Thành viên BKS

 * Miễn nhiệm:
     – Bà Đoàn Thị Hương Giang – Trưởng ban kiểm soát
     – Bà Vũ Thúy Hằng – Thành viên BKS
     – Bà Lê Thị Hồng Tâm – Thành viên BKS

Trân trọng!

 

Leave a Reply