Công bố thông tin

Công bố thông tin

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2021

Công ty cổ phần chứng khoán VIX, công bố thông tin bất thường Nghị quyết của HĐQT thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và Phê duyệt Phương án phát hành TP riêng lẻ năm 2021

(Chi tiết theo tệp tin đính kèm)

20210402_VIX_NQ_HĐQT_Phat_hanh_TP_rieng_le_nam_2021_cua_VIX.pdf

20210402_VIX_Phụ_lục_IV-Phương_án_phát_hành_TP_VIX.pdf

20210402_VIX_Bản_công_bố_thông_tin_phát_hành_TP_VIX_2021.pdf

Leave a Reply