Công bố thông tin

Công bố thông tin

CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Công ty cổ phần chứng khoán VIX, công bố thông tin các Nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm:

  • Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
  • Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

(Chi tiết theo các tập tin đính kèm)

24_VIX_NQ_HĐQT_Thong_qua_trien_khai_phuong_an_tang_von_dieu_le_2021.pdf

25_VIX_NQ_HĐQT_Thong_qua_Ho_so_chao_ban_them_cp_ra_cong_chung.pdf

Leave a Reply