Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021

Công ty cổ phần chứng khoán VIX, công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2021

(Chi tiết theo tệp tin đính kèm)

14_NQ_HĐQT__Thay_doi_ngay_hop_ĐHĐCĐ_thuong_nien_2021.pdf

VIX_Thong_bao_thay_doi_thoi_gian_hop_ĐHĐCĐ_thuong_nien_2021.pdf

Leave a Reply