Công bố thông tin

Công bố thông tin

CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua hợp đồng với người có liên quan

Công ty cổ phần chứng khoán VIX, công bố thông tin bất thường về: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông hợp đồng với người có liên quan của VIX

(Chi tiết theo tệp tin đính kèm)

20210809_VIX_CBTT_NQ_HDQT_Thong_qua_Hop_dong_tu_van_va_dai_ly_chao_mua_cong_khai_voi_CTCP_Thiet_bi_dien.pdf

20210809_VIX_CBTT_Thong_qua_Hop_dong_tu_van_va_dai_ly_chao_mua_cong_khai_voi_CTCP_Thiet_bị_dien.pdf

Leave a Reply