Công bố thông tin

Công bố thông tin

CBTT giao dịch cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

Thông báo giao dịch cổ phiếu và giao dịch quyền mua cổ phiếu VIX của người nôi bộ và người có liên quan, cụ thể:

  1. Thông báo giao dịch cổ phiếu và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của bà: Nguyễn Thị Tuyết- Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc
  2. Thông báo giao dịch chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần FTG Việt Nam- Cổ đông lớn và là người có liên quan đến bà: Nguyễn Thị Tuyết- Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc
  3. Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông: Nguyễn Tuấn Dũng- Thành viên HĐQT
  4. Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà: Trần Thị Hồng Hà- Thành viên HĐQT
  5. Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông: Đỗ Ngọc Đĩnh- Phó tổng giám đốc
  6. Thông báo giao dịch nhận chuyển nhượng quyên mua cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Tuấn- Người có liên quan của người nội bộ (là em trai bà Nguyễn Thị Tuyết- Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc)

(Chi tiết theo các tập tin đính kèm)

20210915-VIX-Thong_bao_giao_dich_co_phieu_cua_nguoi_noi_bo-Nguyen_Thi_Tuyet-_Pho_chu_tịch_HDQT-TGD.pdf

20210915-VIX-Thong_bao_chuyen_nhuong_quyen_mua_cp_cua_nguoi_noi_bo-Nguyen_Thi_Tuyet-_TGD.pdf

20210915-VIX-Thong_bao_giao_dich_quyen_mua_co_phieu_cua_nguoi_co_lien_quan-FTG.pdf

20210915-VIX-Thong_bao_giao_dich_CP_cua_nguoi_noi_bo-Nguyen_Tuan_Dung.pdf

20210915-VIX-Thong_bao_giao_dich_co_phieu_cua_nguoi_noi_bo-Tran_Thi_Hong_Ha-TV_HDQT.pdf

20210915-VIX-Thong_bao_giao_dich_CP_cua_nguoi_noi_bo-Do_NGoc_Dinh.pdf

20210915-VIX-Thong_bao_giao_dich_quyen_mua_CP_cua_nguoi_co_lien_quan-Nguyen_Van_Tuan.pdf

 

Leave a Reply