Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB xin công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty
Xem chi tiết trong tệp đính kèm:

IBSC_BBH_ĐHĐCĐ_bat_thuong__2020.pdf

IBSC_Nghi_quyet_ĐHCĐ_bat_thuong_2020.pdf

11_2020_TT_HĐQT_To_trinh_V.v_sua_doi_bo_sung_Đieu_le_Cong_ty.pdf

13_TT_HĐQT_ve_viec_Ba_tuyet_tang_ty_le_SH_co_phan.pdf

IBSC_BB_Kiem_phieu_ĐHCĐbatthuong.pdf

Leave a Reply