Công bố thông tin

Công bố thông tin

Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2017 (Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017)

Kính gửi Quý vị cổ đông và Nhà đầu tư
Công ty cổ phần chứng khoán IB (mã chứng khoán VIX) xin công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết bán niên 2017 (giai đoạn 01/01/2017 đến 30/06/2017)

(Chi tiết theo file đính kèm)

IBSC_CVCBTT_BCQuantricongty_6thang2017(signed)

IBSC_BaocaoQuantriCongty_6thang2017(CBTT)signed

Leave a Reply