Công bố thông tin

Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu VIX của người nội bộ ngày 24/03/2022

Ngày 24/03/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX đã nhận được các Báo cáo giao dịch (mua) cổ phiếu của người nội bộ như sau:

     –  Bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty đã mua: 6.000.000 cổ phiếu VIX

     –  Ông Đỗ Ngọc Đĩnh – Phó Tổng giám đốc đã mua: 1.016 cổ phiếu VIX

     –  Ông Nguyễn Tuấn Dũng – thành viên HĐQT, người phụ trách quản trị công ty đã mua: 94.236 cổ phiếu VIX

     –  Bà Trần Thị Hồng Hà – thành viên HĐQT đã mua: 145.127 cổ phiếu VIX

(Chi tiết theo tập tin đính kèm)

20220324-VIX-CBTT-_Bao_cao_ket_qua_giao_dich_CP_cua_nguoi_noi_bo.pdf

Leave a Reply