Công bố thông tin

Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu VIX của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu VIX của người nội bộ
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu (VIX) của người nội bộ: Bà Nguyễn Thị Tuyết- Thành viên HĐQT- phó Tổng giám đốc
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của VIX từ ngày 31/05/2017 của Bà Nguyễn Thị Tuyết

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm
VIX_BCKQGD_NguyenThiTuyet_CBTT_01.06.2017
VIX_BCtrothanhCDL_NguyenThiTuyet_01.06.2017

 

Leave a Reply