Công bố thông tin

Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ – ông Nguyễn Văn Tuấn (là em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty)

Leave a Reply