Công bố thông tin

Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ: Giao dịch (bán) cổ phiếu của Công ty cổ phần FTG Việt Nam, trong đó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần FTG Việt Nam, là chồng bà Nguyễn Thị Tuyết – Chủ tịch HĐQT Công ty

Leave a Reply