Công bố thông tin

Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ: Giao dịch (bán) cổ phiếu của bà Dương Thị Hồng Hạnh, là em dâu bà Nguyễn Thị Tuyết – Chủ tịch HĐQT Công ty

Leave a Reply