Công bố thông tin

Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ – bà: Dương Thị Hồng Hạnh (là em dâu bà Nguyễn Thị Tuyết – phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty).

Leave a Reply