Công bố thông tin

Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX xin trân trong công bố thông tin bất thường về việc: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ, cụ thể:

  • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần chứng khoán VIX
  • Mã chứng khoán giao dịch: GEX
  • Loại giao dịch đăng ký: Mua
  • Số lượng cố phiếu đăng ký giao dịch: 15.000.000 cổ phiếu
  • Số lượng cố phiếu thực hiện giao dịch (mua): 15.000.000 cổ phiếu

(Chi tiết theo tập tin đính kèm)
20220722-_VIX-CBTT-_Bao_cao_ket_qua_giao_dich_CP_cua_nguoi_co_lien_quan_cua_nguoi_NB.pdf

Leave a Reply