Tin tức khác

Tin tức khác

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty cổ phần Tư vấn Quản lý và Đầu tư Đỏ

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn – Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý và Đầu tư Đỏ (mua ngày 17/11/2020)

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm:

VIX_BaocaothaydoiSHcuaCĐL_CTyCPTVQL&ĐTĐO(Mua_ngay_17.11.2020)_signed.pdf

Trả lời

Bài viết liên quan