Tin tức khác

Tin tức khác

Bán đấu giá chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Giấy chứng nhận số 331/GCN-UBCK ngày 31/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương và Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 13/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương về việc phê duyệt giá khởi điểm và Quy chế bán đấu giá cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Thanh phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

 1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương
 2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 26 – 27 Lô I, Đường Đồng Khởi, Tp.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương;
 3. Số điện thoại: (0274) 2220 666 Website: www.becamextdc.com
 4. Cổ phiếu chào bán:

– Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

– Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Số lượng đăng ký chào bán: 35.000.000 cổ phiếu

 1. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 350.000.000.000 đồng
 2. Mục đích huy động vốn: bổ sung vốn lưu động, gia tăng quỹ đất của Công ty
 3. Phương thức chào bán: Đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 4. Giá khởi điểm bán đấu giá: 27.900 đồng/cổ phiếu
 5. Số lượng đăng ký mua: Tối thiểu là 100 cổ phiếu và đặt theo bội số của 100 cổ phiếu
 6. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h00 ngày 18/01/2022 đến 16h00 ngày 14/02/2022 tại các Đại lý đấu giá.

Công ty CP Chứng khoán VIX
Tầng 22 tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành,
Hai Bà Trưng, Hà Nội

 1. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 18/02/2022 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
 2. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 22/02/2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
 3. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM – số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 4. Thời gian gửi thông báo và thu tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư theo kết quả đấu giá bán cổ phần: từ ngày 23/02/2022 đến ngày 04/03/2022.
 5. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá mà không được mua: từ ngày 23/02/2022 đến ngày 01/03/2022.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (https://becamexTDC.com.vn); Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (https://www.bsc.com.vn) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.

Danh sách file đính kèm

20220113_20220113 – Dau gia TDC – NQ 01 ĐHĐCĐ 2020.pdf

20220113_20220113 – Dau gia TDC – Ban Cao bach.pdf

20220113_20220113 – Dau gia TDC – BCTC 2019 VP KIEM TOAN.pdf

20220113_20220113 – Dau gia TDC – BCTC 2020 HN KT.pdf

20220113_20220113 – Dau gia TDC – BCTC 2019 TH KIEM TOAN.pdf

20220113_20220113 – Dau gia TDC – BCTC 2019 HN KIEM TOAN.pdf

20220113_20220113 – Dau gia TDC – GCN so 331 chao ban ra cong chung.pdf

20220113_20220113 – Dau gia TDC – Giay CNDKDN lan 21.pdf

20220113_20220113 – Dau gia TDC – Mau don.docx

20220113_20220113 – Dau gia TDC – BCTC Q3.2021 TH.pdf

20220113_20220113 – Dau gia TDC – BCTC Q3.2021 HN.pdf

20220113_20220113 – Dau gia TDC – NQ 02-HDQT ve dieuchinh va ph.an tang VDL.pdf

20220113_20220113 – Dau gia TDC – NQ 05-HDQT ve thong qua HS.pdf

20220113_20220113 – Dau gia TDC – BCTC 2021 HN SX Ban nien.pdf

20220113_20220113 – Dau gia TDC – NQ 01-HDQTve tang VDL.pdf

20220113_20220113 – Dau gia TDC – NQ HDQT so 09 trien khai PA ph.hanh CP tang VDL.pdf

20220113_20220113 – Dau gia TDC – NQ HDQT04 nhan c.nhuong QSDĐ 3 lo dat.pdf

20220113_20220113 – Dau gia TDC – NQ01 ve Gia khoi diem va QCDG.pdf

20220113_20220113 – Dau gia TDC – NQ HDQT so 10 thong qua HS phat hanh CP.pdf

20220113_20220113 – Dau gia TDC – Tbao ban dau gia.pdf

20220113_20220113 – Dau gia TDC – Quy che dau gia.pdf

20220113_20220113 – Dau gia TDC – NQ 01 va BB ĐHĐCĐ 2021.pdf

20220113_20220113 – Dau gia TDC – Dieule tochuc va hoat dong.pdf

20220113_20220113 – Dau gia TDC – BCTC 2021 TH SX ban nien.pdf

20220113_20220113 – Dau gia TDC – BCTC 2020 TONG HOP KT.pdf

20220113_20220113 – Dau gia TDC – BCTC 2020 VAN PHONG KT.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan