VIX Privacy Policy

VIX Privacy Policy

Last updated: 10-03-2024

Chính sách bảo mật cho ứng dụng Android

VIX SECURITIES JOINT STOCK COMPANY xây dựng ứng dụng XPower dưới dạng ứng dụng Miễn phí. DỊCH VỤ này được cung cấp miễn phí bởi VIX SECURITIES JOINT STOCK COMPANY và được thiết kế để sử dụng. Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân nếu có ai quyết định sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thì bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ những trường hợp được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập được tại XPower trừ khi được quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư này.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu Cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách quyền riêng tư này

1. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập:

1.1 Ảnh:

Nếu bạn cấp quyền cho chúng tôi, ứng dụng của chúng tôi có thể truy cập và thu thập các hình ảnh được lưu trữ trên thiết bị của bạn.. Những hình ảnh này được sử dụng trong ứng dụng cho các tính năng như mở tài khoản.

2. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Bạn:

2.1 Ảnh:

Các hình ảnh được truy cấp với sự cho phép của bạn, chúng tôi cần gửi nó lên hệ thống của chúng tôi để kiểm tra và xác minh danh tính tại chức năng mở tài khoản, không dùng cho mục đích khác.

3. Tiết Lộ Thông Tin Của Bạn:

Chúng tôi không tiết lộ, bán hoặc chia sẻ thông tin của bạn,thông tin về hình ảnh các hình ảnh đã tải lên, với bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu của pháp luật.

4. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép. Chúng tôi sử dụng các biện pháp và công nghệ bảo mật theo tiêu chuẩn ngành để bảo vệ dữ liệu của bạn.

5. Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn.

6. Dịch vụ của bên thứ ba

Để có trải nghiệm tốt hơn, khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở XPower. Thông tin mà chúng tôi yêu cầu sẽ được chúng tôi lưu giữ và sử dụng như được mô tả trong chính sách quyền riêng tư này.

Ứng dụng sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin dùng để nhận dạng bạn.

Liên kết đến chính sách quyền riêng tư của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ứng dụng sử dụng

7. Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng chính sách cập nhật trong ứng dụng. Chúng tôi khuyển khích bạn xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào.

8. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi , vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ

Email:  support@vixs.vn

Điện thoại: +842444568888

 

Privacy policy for Android applications

VIX SECURITIES JOINT STOCK COMPANY built the XPower app as a Free app. This SERVICE is provided by VIX SECURITIES JOINT STOCK COMPANY at no cost and is intended for use as is. This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service. If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy. The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which are accessible at XPower unless otherwise defined in this Privacy Policy.

We use Your Personal data to provide and improve the Service. By using the Service, You agree to the collection and use of information in accordance with this Privacy Policy

1. Information We Collect:

1.1 Images:

If you grant us permission, our app may access and collect images stored on your device. These images are utilized within the app for features such as open account.

2. How We Use Your Information:

2.1 Images:

The images are accessed with your permission, we need to send it to our system to check and verify identity at the account opening function, not for other purposes.

3. Disclosure of Your Information:

We do not disclose, sell, or share your information, including your contact list or uploaded images, with third parties without your consent, except as required by law.

4. Data Security:

We take appropriate measures to protect your personal information from unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction. We use industry-standard security practices and technologies to safeguard your data.

5. Data Retention:

We will retain your personal information only for as long as necessary to fulfill the purposes outlined in this Privacy Policy, unless a longer retention period is required or permitted by law.

6. Third-Party Services:

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to XPower. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

The app does use third-party services that may collect information used to identify you.

Link to the privacy policy of third-party service providers used by the app

7. Changes to this Privacy Policy:

We reserve the right to update or modify this Privacy Policy at any time. Any changes will be effective immediately upon posting the updated policy in the app. We encourage you to review this Privacy Policy periodically for any changes.

8. Contact Us: ⚫ If you have any questions or concerns about our Privacy Policy, please contact us at: . By email: support@vixs.vn ⚫ By phone: +842444568888