Xác nhận nhà đầu tư chuyên nghiệp

Xác nhận nhà đầu tư chuyên nghiệp

1. Cách xác định tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đối với Nhà đầu tư cá nhân

Nhà đầu tư cá nhân muốn trở thành NĐTCN/có tư cách NĐTCN cần thoả mãn 1 trong các yếu tố sau:

  • Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
  • Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán tại ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại điểm này có giá trị đến ngày 31.12.2023 (theo quy đinh tại điều 3 Nghị định 08/2023/NĐ-CP).
  • Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng (năm liền trước năm mua trái phiếu). Trong thời hạn 01 năm kể từ thời điểm được công ty chứng khoán xác định là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư không phải thực hiện xác định lại tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi tham gia mua TPDN phát hành riêng lẻ.

2. Hướng dẫn xác định tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại VIX

  • Bước 1: Quý khách điền và ký giấy yêu cầu xác nhận tư cách NĐTCN theo mẫu và gửi các tài liệu cần thiết cho VIX.

 

STT

Đối tượng được xác định tư cách NĐTCKCN

Tài liệu xác định tư cách NĐTCKCN

1

Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy tờ tương đương khác.
2 Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc Tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch. – Tổ chức niêm yết, tổ chức giao dịch: quyết định chấp thuận niêm yết, đăng ký giao dịch – Tổ chức khác: GCN ĐKKD hoặc giấy tờ tương đương khác; báo cáo tài chính năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét.
3 Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. – CMND/CCCD
– Chứng chỉ hành nghề chứng khoán còn hiệu lực.
4 Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu 2 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường tại ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. – CMND/CCCD
– Xác nhận của CTCK nơi NĐT mở tài khoản giao dịch thể hiện danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch của NĐT có giá trị tối thiểu 2 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường tại ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
5 Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng (năm liền trước năm mua trái phiếu). – CMND/CCCD
– Hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả trong năm gần nhất.

 

  • Bước 2: VIX kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ do khách hàng cung cấp.
  • Bước 3: VIX cấp văn bản xác nhận tư cách NĐTCN khi các thông tin và tài liệu cung cấp được xác nhận hợp lệ và đáp ứng yêu cầu.