Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

VIX- Biên bản và nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên 2013

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành trân trọng công bố
biên bản và nghị quyết họp Đại  hội cổ đông thường niên 2013

Chi tiết đề nghị xem file đính kèm:

   –    Biên bản

   –   Nghị quyết

Leave a Reply