Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (VIX) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Leave a Reply