Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ: Giao dịch (bán) cổ phiếu của Công ty cổ phần FTG Việt Nam, trong đó ông Đặng Duy Hải – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần FTG Việt Nam, là chồng bà Nguyễn Thị Tuyết – Chủ tịch HĐQT Công ty

Leave a Reply