Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng 26.000.000 cổ phần Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX từ Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX

Leave a Reply