Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng mua bán trước hạn trái phiếu Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX (là người có liên quan của VIX)

Leave a Reply