Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC đã thoái toàn bộ vốn tại Công ty con là Công ty Cổ phần quản lý quỹ IB (IBFM) kể từ ngày 31/05/2017

Leave a Reply