Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.

Leave a Reply