Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu

Leave a Reply