Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC công bố Giấy chứng nhận hoạt động lưu ký của Chi nhánh Hồ Chí Minh

IBSC công bố Giấy chứng nhận hoạt động lưu ký của Chi nhánh Hồ Chí Minh do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 14/01/2016.
Chi tiết xem file đính kèm.
IBSC_GCNLK_ChiNhanhHCM

 

Leave a Reply