News

News

Exercise the right to buy shares of Phat Dat Real Estate Development Joint Stock Company

NOTICE OF EXERCISE OF THE RIGHT TO PURCHASE

Stock name Phat Dat Real Estate Development Joint Stock Company shares
Stock code PDR
Last registration date 13/05/2024
Rights allocation ratio 1/1
Implementation rate 5.5/1
Issue price 10,000 VND/share
Transfer time Cổ đông không được chuyển nhượng lại quyền mua cổ phần
Time to register and order Từ ngày 16/05/2024 đến ngày 05/06/2024

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua cổ phiếu Từ ngày 16/05/2024 đến ngày 05/06/2024. Điện thoại hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263).

Leave a Reply

Related articles