Công bố thông tin về kết quả Giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty cổ phần chứng khoán IB

Công ty Cổ phần chứng khoán IB (mã chứng khoán VIX) xin công bố thông tin về kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ.
Chi tiết theo tệp đính kèm: