Thông báo của HOSE về việc đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu VIX

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX công bố công văn số 1792/TB-SGDHCM ngày 26/10/2020 của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh về việc Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu.
Chi tiết xem trong tệp đính kèm:

215_2020_HOSE_Nhan_ho_so_dang_ky_niem_yet_co_phieu.pdf