Danh sách người hành nghề chứng khoán

TT

Họ và tên

Số chứng chỉ hành nghề

Ngày cấp chứng chỉ

Loại chứng chỉ

1

Nguyễn Thị Tuyết

001534/QLQ

21/02/2017

Quản lý Quỹ

2

Đỗ Ngọc Đĩnh

001745/QLQ

16/01/2019

Quản lý Quỹ

3

Nguyễn Tuấn Dũng

00055/PTTC

16/03/2009

Phân tích Tài chính

4

Lê Việt Dũng

001978/QLQ

01/03/2021

Quản lý Quỹ

5

Nguyễn Thị Hạnh

001448/QLQ

20/07/2016

Quản lý Quỹ

6

Nguyễn Thị Mai Hương

001705/MGCK

09/05/2011

Môi giới chứng khoán

001437/QLQ

30/06/2016

Quản lý Quỹ

7

Nguyễn Ngọc Tân

002327/PTTC

11/10/2016

Phân tích Tài chính

8

Lưu Thị Thu Hà

00939/PTTC

12/06/2009

Phân tích Tài chính

001492/QLQ

22/11/2016

Quản lý Quỹ

9

Nguyễn Thị Thu Thương

001712/MGCK

24/05/2011

Môi giới chứng khoán

10

Đinh Tuấn Dũng

002277/PTTC

12/04/2016

Phân tích Tài chính

11

Nguyên Thị Thu Hương

006341/MGCK

10/02/2020

Môi giới chứng khoán

12

Nguyễn Thanh Quế

001673/PTTC

02/06/2010

Phân tích Tài chính

13

Lê Chí Nam

002774/MGCK

28/08/2014

Môi giới chứng khoán

001484/QLQ

17/11/2016

Quản lý Quỹ

14

Phạm Vĩnh Phú

002195/PTTC

17/08/2015

Phân tích Tài chính

15

Nguyễn Mạnh Quân

002437/MGCK

04/10/2013

Môi giới chứng khoán

16

Nguyễn Đức Tự

002496/MGCK

18/11/2013

Môi giới chứng khoán

17

Đinh Như Quỳnh

001430/QLQ

09/06/2016

Quản lý Quỹ

18

Đoàn Thị Hương

01288/PTTC

28/08/2009

Phân tích Tài chính

19

Bùi Xuân Hương

001660/MGCK

15/04/2011

Môi giới chứng khoán

20

Nguyễn Thu Huyền

001529/PTTC

06/01/2010

Phân tích Tài chính

21

Ngô Thị Hồng Duyên

002192/PTTC

04/08/2015

Phân tích Tài chính

22

Trần Thanh Diệp

004147/MGCK

11/08/2017

Môi giới chứng khoán

23

Nguyễn Thị Ngọc Lý

002246/MGCK

06/09/2012

Môi giới chứng khoán

24

Nguyễn Tiến Đạt

004075/MGCK

25/05/2017

Môi giới chứng khoán

25

Nguyễn Thùy Trang

002533/PTTC

08/01/2020

Phân tích Tài chính

26

Đào Thanh Tùng

006460/MGCK

30/03/2020

Môi giới chứng khoán

27

Nguyễn Văn Dương

003306/MGCK

30/11/2015

Môi giới chứng khoán

002326/PTTC

11/10/2016

Phân tích Tài chính

28

Dư Văn Toàn

01003/MGCK

05/08/2009

Môi giới chứng khoán

29

Dương Thị Kim Oanh

001363/QLQ

18/01/2016

Quản lý Quỹ