Lưu ký chứng khoán

Khách hàng chỉ có thể thực hiện lệnh bán chứng khoán sau khi đã hoàn tất thủ tục lưu ký.

1. Hồ sơ lưu ký gồm:
      - Sổ/ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc).
      - CMND/ Hộ chiếu (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu) nếu Khách hàng là cá nhân hoặc Đăng ký kinh doanh (bản phô tô có công chứng) nếu Khách hàng là tổ chức.
      - Phiếu gửi chứng khoán.

2. Các bước thực hiện:
Khách hàng có chứng khoán trực tiếp đến Quầy Lưu ký của VIX để thực hiện thủ tục lưu ký.
VIX sẽ thông báo kết quả lưu ký cho Khách hàng trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.