Q1 Q2 Q3 Q4
Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (đã soát xét) PDF

11/08/2023

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2023 (đã soát xét) PDF

11/08/2023

Báo cáo tài chính Quý II năm 2023 PDF

19/07/2023

Báo cáo tài chính quý I năm 2023 PDF

18/04/2023

Giải trình về biến động kết quả kinh doanh Quý I năm 2023 so với Quý I năm 2022 (kỳ trước) PDF

19/04/2023

Q1 Q2 Q3 Q4
Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán PDF

24/03/2023

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 đã kiểm toán PDF

24/03/2023

Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 PDF

17/01/2023

Báo cáo tài chính Quý III năm 2022 PDF

18/10/2022

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2022 đã soát xét PDF

11/08/2022

Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét PDF

11/08/2022

Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 PDF

14/07/2022

Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 PDF

19/04/2022

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2022 so với cùng kỳ PDF

19/04/2022

Q1 Q2 Q3 Q4
Công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2021 PDF

30/03/2022

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC 2021 so với cùng kỳ PDF

25/03/2022

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán PDF

25/03/2022

Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 đã kiểm toán PDF

25/03/2022

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 PDF

14/01/2022

Công văn giải trình chênh lệch LNST quý IV năm 2021 PDF

14/01/2022

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 PDF

19/10/2021

Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính bán niên năm 2021 PDF

12/08/2021

Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 PDF

12/08/2021

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 PDF

12/08/2021

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 PDF

16/07/2021

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý II năm 2021 PDF

16/07/2021

Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 PDF

20/04/2021

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 1/2021 so với cùng kỳ năm trước PDF

20/04/2021

Q1 Q2 Q3 Q4
VIX Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán PDF

19/03/2021

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (English) PDF

19/03/2021

VIX Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 đã kiểm toán PDF

19/03/2021

Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 (English) PDF

19/03/2021

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020 PDF

20/01/2021

Công văn giải trình chênh lệch LNST quý IV năm 2020 PDF

20/01/2021

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 PDF

16/10/2020

Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 PDF

20/07/2020

Báo cáo tài chính bán niên 2020 (đã soát xét) PDF

13/08/2020

Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính bán niên 2020 (đã soát xét) PDF

13/08/2020

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 PDF

20/04/2020

Q1 Q2 Q3 Q4
Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 PDF

20/01/2020

Báo cáo chính năm 2019 đã kiểm toán PDF

16/03/2020

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019 đã kiểm toán PDF

16/03/2020

Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 PDF

17/10/2020

IBSC Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 PDF

18/07/2019

Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét PDF

12/08/2019

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2019 đã soát xét PDF

12/08/2020

IBSC Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 PDF

19/04/2019

Q1 Q2 Q3 Q4
IBSC công bố thông tin BCTC năm 2018 PDF

13/03/2019

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 PDF

18/01/2019

IBSC_công bố thông tin BC tỷ lệ ATTC năm 2018 đã kiểm toán PDF

13/03/2019

Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 PDF

18/10/2018

IBSC Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét PDF

10/08/2019

IBSC Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 PDF

18/07/2018

IBSC Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2018 đã soát xét PDF

10/08/2018

IBSC công bố Báo cáo Tài chính quý I năm 2018 PDF

19/04/2018

Q1 Q2 Q3 Q4
IBSC Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán PDF

22/03/2018

IBSC Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã kiểm toán PDF

22/03/2018

IBSC công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2017 PDF

29/01/2018

IBSC công bố Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017 PDF

19/01/2018

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017 đã kiểm toán PDF

22/03/2018

IBSC công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2017 PDF

26/10/2017

IBSC công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2017 đã soát xét PDF

14/08/2017

IBSC Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2017 của Công ty mẹ đã soát xét PDF

14/08/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2017 PDF

31/07/2017

Báo cáo Tỷ lệ An toàn tài chính giữa niên độ 2017 PDF

14/08/2017

IBSC công bố Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ Quý I năm 2017 PDF

19/04/2017

IBSC công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017 PDF

27/04/2017

Q1 Q2 Q3 Q4
IBSC Công bố Báo cáo tài chính Năm 2016 (hợp nhất) đã kiểm toán PDF

31/03/2017

IBSC công bố Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ đã kiểm toán PDF

24/03/2017

IBSC công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV 2016 PDF

25/01/2017

Báo cáo tài chính Quý 4.2016 công ty mẹ của IBSC PDF

20/01/2017

công bố Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính năm 2016 PDF

24/03/2017

IBSC công bố Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất Quý III năm 2016 PDF

20/10/2016

IBSC công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2016 đã soát xét PDF

29/08/2016

IBSC công bố Báo cáo tài chính bán niên 2016 của Công ty mẹ đã kiểm toán PDF

15/08/2016

IBSC công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2016 PDF

29/07/2016

IBSC công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 – công ty mẹ PDF

21/07/2016

công bố Báo cáo an toàn tài chính bán niên 2016 đã kiểm toán PDF

15/08/2016

IBSC công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2016 PDF

04/05/2016

IBSC công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 – công ty mẹ PDF

20/04/2016

Q1 Q2 Q3 Q4
IBSC công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán PDF

11/03/2016

IBSC công bố báo cáo tài chính năm 2015 của công ty mẹ PDF

05/02/2016

IBSC công bố báo cáo tài chính quý IV năm 2015 công ty mẹ PDF

20/01/2016

Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính năm 2015 đã kiểm toán PDF

05/02/2016

IBSC công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2015 PDF

16/11/2015

IBSC công bố báo cáo tài chính quý III năm 2015 của công ty mẹ PDF

20/10/2015

IBSC công bố báo cáo hợp nhất bán niên 2015 đã soát xét PDF

31/08/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2015 PDF

14/08/2015

Công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2015 PDF

20/04/2015

Q1 Q2 Q3 Q4
Báo cáo tài chính Quý I năm 2014 PDF

01/04/2014

Báo cáo tài chính quý II năm 2014 PDF

21/07/2014

Công bố báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2014 PDF

14/08/2014

Báo cáo tài chính bán niên 2014 PDF

15/08/2014

Báo cáo tài chính quý III năm 2014 PDF

19/10/2014

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014 PDF

13/01/2015

Công văn giải trình chênh lệch LNST quý IV năm 2014 PDF

13/01/2015

IBSC công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán PDF

02/03/2015

IBSC công bố báo cáo tỷ lệ ATTC năm 2014 đã kiểm toán PDF

02/03/2015

Q1 Q2 Q3 Q4
Báo cáo tài chính quý I năm 2013 PDF

10/04/2013

Báo cáo tài chính quý II năm 2013 PDF

16/07/2013

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2013 PDF

16/07/2013

Báo cáo tài chính quý III năm 2013 PDF

09/10/2013

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013 PDF

20/01/2014